[Cập nhật] Tính năng “Tạo & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu”

Để hỗ trợ tốt hơn cho các cửa hàng nông sản thực phẩm, hoa quà tặng, nội thật gia dụng, điện máy … Suno.vn vui mừng ra mắt tính năng “Sản xuất hàng hóa & bán hàng hóa sản xuất từ nguyên vật liệu”

1 : Tạo hàng hóa sản xuất từ các nguyên vật liệu

Tạo hàng hóa mới, khai báo thông tin hàng hóa ( tên, mã, giá … ), tại mục Loại hàng hóa chọn “Hàng hóa sản xuất từ các thành phần”

Khai báo nguyên liệu và khối lượng nguyên liệu để sản xuất ra 1 thành phẩm

Trong quá trình khai báo nguyên liệu, giá vốn thành phẩm sẽ được gợi ý theo giá vốn của nguyên vật liệu cấu thành.

quản lý nguyên vật liệu

Hàng hóa sản xuất được khai báo mặc định là Quản lý tồn kho và không được phép thay đổi thiết lập này

2 : Nhập kho

Thao tác nhập kho hàng hóa sau khi sản xuất được thực hiện như quá trình nhập kho hàng hóa bình thường. Nguyên vật liệu sẽ được trừ tồn kho khi hàng hóa khai báo sản xuất từ nguyên vật liệu đó được nhập kho.

Hệ thống có thể tính trước được khối lượng nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất và tạo nhanh phiếu nhập kho cho khối lượng nguyên vật liệu đó.

3 : Theo dõi lịch sử sản xuất

Tính năng “Lịch sử định lượng” tại màn hình theo dõi Tồn kho sẽ giúp bạn theo dõi số lượng hàng hóa đã được sản xuất ( nhập kho ) và khối lượng nguyên vật liệu cấu thành hàng hóa được sử dụng sản xuất.

Scroll to Top