HƯỚNG DẪN XÓA DỮ LIỆU ỨNG DỤNG SUNO

Vào cài đặt và quyền riêng của bạn, click “Cài đặt”. Chọn menu “Ứng dụng và trang web”. Chọn ứng dụng Suno và click “Gỡ”. Xóa dữ liệu và gỡ bỏ